Подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

Настоящата информация се основава на изискванията, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и европейското законодателство (2019/1937 – Директива на ЕС относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза).

Механизмите за вътрешен контрол и оперативните процедури на „Ню Дивелопмент Естейтс“ ООД имат за цел да предотвратяват и препятстват всички нарушения.

В съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, вие имате право да подадете сигнал за нарушения, в случай че са налице законовите изисквания за това и са налице основателни подозрения за извършено нарушение.

Всички подадени сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН ще останат строго поверителни и  Дружеството ще разгледа подадените сигнали (ако има такива).

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

Подаването на сигнали става чрез Външния отговорник за подаване на сигнали за нарушения, а именно:

„ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 203245811, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н Средец, бул. „Витоша“ № 57, ет.2, ап. 2, представлявано от Управителя – Ивайло Петров Табаков

Адрес за приемане на сигналите : гр.София, ул.“Шандор Петьофи“ 9, ет.1

Телефон : 02/986 20 50     мобилен : 0888 61 97 62

Иmейл : itabakov.co@gmail.com

За повече информация и възникнали въпроси можете да се обърнете към Външния отговорник за подаване на сигнали.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване